ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกคาบเรียน
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในแต่ละคาบผู้กำกับ
5 ขั้นของความสำเร็จ
 
ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบ 5 ขั้นตอน คือ
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
2. เกม , เพลง  
3. สอนตามเนื้อหาวิชา  
4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ  
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย, ตรวจเครื่องแบบ, ชักธงลง เลิก)