ลำดับที่
เรื่อง
จำนวนคาบ
1
หน้าที่พลเมือง
6
2
สิ่งแวดล้อม
4
3
การสำรวจ
2
4
การแสดงออกทางศิลปะ
2
5
สมรรถภาพทางกาย
3
6
อุดมคติ
4
7
กิจกรรมที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ
3
8
บริการ
8
9
การเป็นผู้นำ
4
 
รวม
36
หมายเหต ลูกเสือจะมีสิทธิเข้ารับเครื่องหมายลูกเสือหลวงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
2. สอบได้วิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 3 วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพื้นฐาน 5 วิชา ที่สอบได้ เมื่อขอรับเครื่องหมาย ลูกเสือชั้นพิเศษ
  3. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา ในระดับลูกเสือหลวง  
4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำตามหลักสูตรที่กำหนด
5. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจะเป็น ผู้แต่งตั้งบุคคล ที่มีวุฒิเหมาะสมทำการสอบสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้ว จึงรายงานผลไปยัง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจะเป็นผู้อนุมัติ