ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมลูกเสือในแต่ละคาบ
ลำดับที่
เรื่อง
จำนวนคาบ
1
หน้าที่พลเมือง
4
2
สิ่งแวดล้อม
6
3
การเดินทางสำรวจ
2
4
การแสดงออกทางศิลปะ
2
5
สมรรถภาพทางกาย
6
6
อุดมคติ
6
7
กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
4
8
บริการ
6
รวม
18
หมายเหตุ ลูกเสือที่มีสิทธิจะรับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก
2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือ วิชาเดินทางสำรวจ วิชาบริการ
และวิชาอื่นที่ลูกเสือเลือกเอง 3 วิชา
3. ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initia tive Course) ซึ่งต้องประกอบด้วย การเดินทางไกล ไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน ต้องเป็นท้องถิ่นที่ลูกเสือไม่คุ้นเคย มีระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร ระหว่างทางให้สมมติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย 5 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ติดอยู่ในที่สูง การใช้เข็มทิศ การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน การแปลรหัส
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจะเป็นผู้อนุมัติ