ลำดับ
เรื่อง
จำนวนคาบ
1
ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรลูกเสือ
6
2
ระเบียบแถวของลูกเสือ
6
3
ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือ
3
4
กางและรื้อเต๊นที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง
3
รวม
18
5
สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสำหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
1
6
ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสำหรับ 2 คน
3
7
สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จักบริเวณที่ตนอยู่โดยพิจารณาจากเข็มทิศ และสิ่งแวดล้อม
ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
4
8
เงื่อนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
4
9
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
3
10
ความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3
รวม
18
รวมทั้งหมด
36
หมายเหตุ ลูกเสือจะได้เครื่องหมายลูกเสือโลก เมื่อเรียนและสอบผ่าน ทั้ง 7 รายวิชา